Ders Adı Popüler Kültür ve Gündelik Hayat
Ders Kodu RTS-406
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Gündelik hayatın yeniden üretiminde popüler kültürün merkeziliğini kavrar 2- Popüler kültürün kitle iletişim araçları ile ilişkisini kavrar 3- Popüler kültürün gündelik hayatın estetikleşmesi ile ilişkisini kavrar 4- İç göç, şehirleşme, sanayileşme ve tarımın makineleşmesi gibi sosyo-kültürel değişimlerin oluşma ve değişme süreçlerini anlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Popüler kültür, tüketim, moda, müzik, aşk, spor
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Popüler kültürün ve gündelik hayatın bir parçası olan müzik, televizyon, spor, moda ve film gibi birbirinden farklı üretim alanlarını sosyo-kültürel, politik ve ekonomik açısından incelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Popüler kültüre ilişkin kuramsal yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Okuma
2 Popüler kültüre ilişkin kuramsal yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Gündelik hayat nedir?
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Gündelik hayat nedir?
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Popüler kültür ve gündelik hayat bağı
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Popüler kültür ve televizyon
  Ön Hazırlık: Okuma
7 Popüler kültür ve televizyon
  Ön Hazırlık: Okuma
8 Popüler kültür ve müzik
  Ön Hazırlık: Okuma
9 Popüler kültür ve spor
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Popüler kültür ve moda
  Ön Hazırlık: Okuma
11 Popüler kültür ve aşk
  Ön Hazırlık: Okuma
12 gündelik hayatın mekanı olarak kentler
  Ön Hazırlık: okuma
13 Popüler kültür ve tüketim
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 5
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 5
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 5
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 5
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 5
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 1
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 1
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 1
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 1
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 28 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer ÖZER, Ö. ve DAĞTAŞ E.(2011) Popüler Kültürün Hakimiyeti, Literatürk: İstanbul. SWINGEWOOD,A.(1996) Kitle Kültürü Efsanesi,Bilim Sanat Yayınları
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)