Ders Adı Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Ders Kodu RTS-418
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Didem Narmanlı
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Toplumsal cinsiyet kavramını anlar 2- Toplumsal cinsiyet kavramına ilişkin teorik yaklaşımları analiz eder, 3- Medyada toplumsal cinsiyet temsillerini değerlendirir. 4- Cinsiyet rollerinin toplumsal yapı içinde nasıl öğrenildiğini açıklar.. 5- Feminist hareketin gelişimini genel olarak açıklar. 6- Kadınların medyada nasıl belli stereotiplerle temsil edildiğini analiz eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toplumsal cinsyet kavramının kültürel inşaası, kadın ve erkeğe ait toplumsal cinsiyet biçimleri ve bu biçimlerin nasıl yeni biçimlere dönüştüğü, toplumsal cinsiyet farklılıkları, feminist kuram ve yaklaşımlar, toplumsal streotipler, medyada toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Toplumsal cinsiyet kavramının tarihsel süreç içinde geçirdiği gelişim, değişim ve dönüşümleri aydınlatmak, bu kavrama ilişkin kuramsal yaklaşımlar ışığında yazılı ve görsel medyada toplumsal cinsiyetin temsil biçimlerini analiz etmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ders izlencesinin ve okumalar hakkında bilgi verme
  Ön Hazırlık: Yok
2 Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet kavramını yeniden düşünmek
  Ön Hazırlık: Okuma, ödev
3 Toplumsal Cinsiyet Teorileri
  Ön Hazırlık: Okuma, ödev
4 Feminizmin tarihçesi ve feminist kuramlar
  Ön Hazırlık: Okuma, ödev
5 Feminist medya çalışmaları
  Ön Hazırlık: Okuma, ödev
6 Toplumsal Cinsiyet Yapıları Olarak Emek, İktidar ve Kateksis
  Ön Hazırlık: Okuma
7 Hegemonik Erkeklik
  Ön Hazırlık: Okuma
8 Eril Tahakküm ve Sembolik Şiddet
  Ön Hazırlık: Okuma
9 Toplumsal cinsiyet ve kuir teori
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Televizyon dizilerinde toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri
  Ön Hazırlık: Okuma, ödev
11 Reklamlarda toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri
  Ön Hazırlık: Okuma, ödev
12 Yazılı basında toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri
  Ön Hazırlık: Okuma, ödev
13 Sinemada toplumsal cinsiyet temsili
  Ön Hazırlık: Okuma, ödev
14 Medya endüstrisinde toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 4
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 5
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 5
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 5
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 5
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 1
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 1
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 1
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 1
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 3 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 7 7
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 1. Aile ve arkadaş ilişkilerimizde davranışlarımıza ve söylemlerimize gömülü cinsiyet stereotipleri bulmak 2. Toplumsal cinsiyet rollerini açıklamada farklı kuramsal yaklaşımların nerelerde ayrıştığını bir tv içeriği örneği üzerinden analiz etmek 3. Bir televizyon içeriğini seçerek farklı feminist teorilerin seçilen içerikle ilgili neleri, nasıl sorunsallaştıracaklarını açıklamak 4.Seçilen bir televizyon dizisinin bir bölümünde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ve bu eşitsizliklerin nasıl kurulduğunu bulmak 5.Gıda, Temizlik, Emlak, Giyim ve Otomotiv sektörlerinden birer reklam örneği seçilerek kadınların ve erkeklerin toplumsal cinsiyet bağlamında nasıl temsil edildiklerini çözümlemek 6. Takip edilen bir günlük gazetede ya da dergide yer metinlerde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini belirlemek 7. Aile Arasında filmini toplumsal cinsiyet temsilleri açısından çözümlemek
Sınavlar
Materyal Diğer Makale: TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA KADIN VE ERKEĞE ATFEDİLEN ANLAMLARIN METAFOR YÖNTEMİYLE ANALİZİ, Senem Kurt Topuz, Hülya Erkanlı, 2016 Rapor: TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET RAPORU, Konda, 2019 Makale: Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kuramsal Yaklaşımlar: Bir Literatür Taraması, Pelin VARGEL PEHLİVAN, 2017 Makale: TOPLUMSAL CİNSİYET: FAYDALI BİR TARİHSEL ANALİZ KATEGORİSİ, Joan W. Scott, 2010 Makale: Pedro Almodovar Sinemasında Kadının Temsili Makale: Acı Aşk Filminin “Erkeklik Krizi” Bağlamında İncelenmesi Makale: Türk Spor Basınında Cinsiyet Ayrımcılığı: Fotomaç ve Fanatik Gazeteleri Örneği Makale: TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA TÜRKİYE YAZILI BASININDA ŞİDDET HABERLERİ VE HABER FOTOĞRAFLARI Makale: FEMİNİST KURAMDA ATAERKİ TARTIŞMALARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR İNCELEME, Fatime Güneş, 2017 Makale: Türkiye’de Feminist Alternatif Medyanın İşlevselliği: Bir Alternatif Medya Örneği “Kadınların Postası” Projesinin İncelenmesi, Sırma Oya TEKVAR,2017 Kitap: R. W. Connel Toplumsal Cinsiyet ve İktidar Makale: TELEVİZYON DİZİLERİNDE ERKEKLİK TEMSİLİ: KUZEY GÜNEY DİZİSİNDE HEGEMONİK ERKEKLİK VE FARKLI ERKEKLİKLERİN MÜCADELESİ, Emel BAŞTÜRK AKCA, Seda ERGÜL, 2014 Kitap: Judith Butler, Cinsiyet Belası Makale:KADINA YÖNELİK ŞİDDET: TV DİZİLERİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Sezen Ünlü, Nazlı Bayram, Canan Uluyağcı, Sevil Uzoğlu Bayçu, 2009 Makale:REKLAMLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI ve KADIN İMGESİNİN KULLANIMI;BİR İÇERİK ANALİZİ Makale:Toplumsal Cinsiyet Teorisi Bağlamında Reklamlarda Erkek İmgesinin Değerlendirilmesi: Men’s Health Dergisindeki Reklamların Analizi Makale: Toplumsal Eşitsizlikler ve Kadın Emeği: Medya Endüstrisi Üzerine Bir Araştırma
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)