Ders Adı Basın Tarihi
Ders Kodu GZT-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr. Üyesi Nedret ÇAĞLAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dünyada matbaanın gelişiminin insanlık tarihi açsından önemini kavrama 2. Türkiye matbaanın gelişinin gecikme sebeplerini ve buna bağlı olarak gelişen ve değişen olayları anlama 3. Osmanlı İmparatorluğu’nda kitap, gazete ve dergi basımı konusundaki bürokrasiyi ve buna bağlı olarak gelişen olayları öğrenme 4. Osmanlı İmparatorluğu’nda basın tarihinin gelişim basamaklarını belirleyen siyasal ve sosyal olayları öğrenme 5. Basın özgürlüğünün ülkelerin tarihindeki önemini kavrama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dünyada matbaa ve matbaanın gelişimi, Türkiye’de ilk matbaalar: Azınlık matbaaları ve Türk matbaaları, Tanzimat öncesi basın ve yayın, yabancı gazeteler, Tanzimat dönemi basın yayın, Matbuat Nizamnamesi, İstibdat dönemi basın, ilk basın grevi, Jöntürk gazeteleri, Milli Mücadele dönemi basın ve yayın: İstanbul ve Anadolu basını, Anadolu Ajansı, Basına tam özgürlük: II. Meşrutiyet dönemi gazete ve dergi, Matbuat kanunu ve üzerinde yapılan değişikler, Cumhuriyet dönemi basın ve yayın hareketleri: Takrir-i Sükun, İstiklal Mahkemeleri, 1931 Matbuat ve Ceza Kanunları, Tek Parti Dönemi, Basına getirilen kısıtlamalar, 1939-1945 II. Dünya savaşı ve dönemin siyasi olaylarının basına yansımalarının gazete örnekleri üzerinden inceleme , 1946-1950 dönemi Türk Gazeteciliği, 1950-1960 Dönemi Türk Gazeteciliği ve DP’nin basın üzerine etkisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Ders kapsamında öğrencilere Türk basınının tarihini öğretmek, 19. yüzyıl ortalarından itibaren medyanın gelişimini modernleşme hareketi paralelinde incelemek, medyanın sosyal, kültürel ve siyasi etkilerini ortaya koyarak, günümüz medyasını dünü, bugünü ve yarını bağlamında anlatmak amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı
2 Yazı özünün medya kavramına göre aktarılması
3 Medyanın gelişimi üzerine gazete ve yazıcının etkileri ve basımevinin Osmanlı Devleti'ne gelişi anlatımı
4 Tarihte ve Osmanlı'da basılan devrimlerle birlikte ilk gazeteler hakkında bilgi vermek
5 Basın sonrası siyasi iktidarın ilk yasal düzenlemesi olan 1860 sonrası gazetecilik
6 Basın sonrası siyasi iktidarın ilk yasal düzenlemesi olan 1860 sonrası gazetecilik
7 Ara sınav
8 Birinci Meşrutiyet öncesinde Yeni Osmanlı gazetecilik faaliyetlerinin incelenmesi
9 II. Abdülhamit döneminde basın rejimi ve gazetecilik faaliyetleri hakkında bilgi vermek
10 Muhalefet aracı olarak "Jon Turkish Press" - II. Anayasa monarşisinin açıklaması
11 I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemi hakkında bilgi vermek.
12 Cumhuriyetimiz basınının gelişimi ve yapısı hakkında açıklama
13 Türkiye'de medya grupları, yayınlar ve medya yapısının incelenmesi
14 Günümüz medyasının ve diğer gelişmelerin dikkate alınması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 2
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 2
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 3
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 2
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 1
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 5
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 5
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 3
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Orhan Koloğlu, Basın Tarihi, Pozitif yayınları, Hıfzı Topuzi, II. Mahmuttan Holdinglere Türk Basın Tarihi,Remzi Kitapevi
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar - Jeanneney, Jean-Noel, Başlangıcında Günümüze Medya Tarihi. Çevirmen: Esra Atuk, İstanbul: Yapı Kredi Yayıncılık, 2006.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)