Ders Adı Siyasal Düşünceler Tarihi
Ders Kodu GZT-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Nalan Ova
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ) Eleştirel tarzda filozofların siyasal düşünce şekillerini değerlendirebilme sorgulama ve günümüzde karşılaştırma. 2) Günümüzde meydana gelen siyasi değişmelerin arka planının bilincine varabilme. 3) Düşünce hayatının siyasi ve sosyal yapılarla olan ilişkilerini belirleyebilme. 4)Herhangi bir siyasi kurumun yönetimlerle ilgili politikalarını oluşturabilme ve gerektiğinde sorgulayabilme. 5)Siyasi düşüncelere dayalı sosyal uzlaşmanın gerçekleşmesi için filozofların ortaya koyduğu düşünceleri günün şartlarına göre değerlendirebilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Siyasi düşüncelerin filozoflar açısından ele alınarak tanıtımı ve temel kavramların günümüze yansımalarının incelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Siyasi düşünceler tarihi biliminin tanımı ortaya çıkışı ve temel kavramlarının ana hatlarıyla açıklanması.
Dersin Amacı filozofların siyasal düşünce şekillerini değerlendirebilme, Günümüzde meydana gelen siyasi değişmelerin arka planının bilincine varabilme.
WorkPlacement xxx
Hafta Konular  
1 Siyasal düşüncelerin başlangıcı ve kaynakları
2 Siyasi kurumlar ve doktrinler.
3 Çağlar arasında siyasi düşünceler
4 Eski Yunanistan’da siyasal düşünce, site ve polisler
5 İlkçağ ekollerinde siyasi düşünce
6 Siyasal düşüncenin antik çağ rasyonalist filozoflarındaki görüntüsü. Sokrates, Platon, Aristoteles
7 Helenistik dönemde siyasal düşünce Septikler, Epikürcüler, Stoacılar.
8 Roma siyasal düşüncesi ve kölecilik ayaklanması, yeni Platonculuk
9 Ortaçağ siyasal düşüncesi (Skolastisizm ve feodalite)
10 Şehirleşmenin siyasi düşünceler tarihindeki yeri.
11 Aquıno’lu Saınt Thomas’ın siyasal düşüncesi
12 Ortaçağ da kavram tartışmaları
13 Rönesans siyasal düşüncesi ve Michelanj ve Dante
14 İbn-i HALDUN’un siyasal düşüncesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 2
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 3
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 4
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 3
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 2
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 2
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 4
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 4
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 2
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 4
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 5
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 4
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 5
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 3
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 6 6
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 20. Ellen Meiksins Wood: Özgürlük ve Mülkiyet: Rönesans'tan Aydınlanma'ya Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi Larry Arnhart, Siyasi Düşünce Tarihi: Plato'dan Rawls'a, Ankara: Adres Yayınları, 2005. George Sabine, Yakın Çağ Siyasal Düşünceler Tarihi, İstanbul: Cem Yayınları, 2000. Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, Tanrı Devletinden Kral-Devlete; Ankara: İmge Yayınları,2004. (Machiavelli ve la Boetie ile ilgili bölümler)
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Alaaddin ŞENEL (Siyasal Düşünceler Tarihi) Nihat KEKLİK (Felsefenin Temel İlkeleri) Metin İŞÇİ (Siyasal Düşünceler Tarihi) Ruşen KELEŞ (Kentleşme Politikası) Jacobb BENAMİTTAY (Siyasal Düşünceler Tarihi) Ayferi GÖZE (Siyasal Düşünceler Tarihi) Zeki UGAN (Mukaddime Tercümesi) Macit GÖKBERK (Felsefe Tarihi)
Ödevler Etienne de la Boetie, Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, çev. Mehmet Ali Ağaoğulları, Ankara: İmge Yayınları, 1995. David Thomson, Siyasi Düşünce Tarihi, İstanbul, 2002. - Blackwell'in Siyasal Düşünce Ansiklopedisi I ve II, Ankara: Ümit Yayıncılık, 1994.
Sınavlar
Materyal Diğer 20. Ellen Meiksins Wood: Özgürlük ve Mülkiyet: Rönesans'tan Aydınlanma'ya Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)