Ders Adı Uygurlık Tarihi
Ders Kodu GZT-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği İnsanlık tarihinin geçirdiği evreler ve bilim.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Günümüz uygarlıkların ortaya çıkmasına neden olan bilimsel gelişmelerin incelenmesi.
Dersin Amacı Bilimin İlkçağ’dan günümüze kadar kaydettiği gelişimin izini sürmek, hangi etkenlerin bilimsel düşünceyi etkilediğini kavramak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tarih ve uygarlık tarihi.
2 Tarih öncesi devirler ve tarihi devirler.
3 Maddenin evrimi, canlının evrimi, insanın evrimi.
4 Kültür ve uygarlığın tanımları.
5 Mezepotamya tarihi ve uygarlığı.
6 Anadolu uygarlıkları.
7 Akdeniz uygarlıkları.
8 Yakındoğu ve Akdeniz uygarlıkları.
9 Bilim nedir? Bilim tarihi nedir, neden okunmalıdır? Bilim, felsefe ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiler nelerdir?
10 İlkçağ'da ve Ortaçağ'da bilim.
11 Yeniçağ'da bilim. Bilimin Rönesansla yükselişi
12 Modern bilimin ortaya çıkışı.
13 Einstein ve Kuantum teorisi.
14 Genel bir değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar DESCARTES, Rene,Metot Üzerine Konuşma, çev. Sahir Sel, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1992. DILTHEY, Wilhelm, Hermeneutik ve Tin Bilimleri, çev. Doğan Özlem, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999. Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, İmge Kitabevi, İstanbul, 2017. GÜZEL, Cemal, Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi,İstanbul, 2008. H. Ömer Adıgüzel ve diğerleri, Uygarlık Tarihi, ed. İsmail Güven,Pegem Yayıncılık, Ankara, 2007
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)