Ders Adı Kültürlerarası İletişim
Ders Kodu GZT-217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kültürlerarası iletişim dersini alan öğrenciler kültür ve kültür türlerini, kitle kültürünü, popüler kültürü, kültürlerarası iletişim mekanlarını, kültürel kimlik ve yansımalarını, iletişim teknolojilerindeki değişimin kültürel yansımalarını öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Haftalık ders konusu akışı bağlamında öğrencilere verilen okumalara dayalı olarak sınıf içi değerlendirme ve tartışmalar yapılır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Başta iletişim alanı olmak üzere toplumbilim, hukuk ve siyasetle ilgili kuram ve yöntem bilgisine sahip olur.
Dersin Amacı Dersin amacı, farklı kültürlere mensup bireylerin hangi durumlarda ne tür dilsel veya dil dışı tavırlar sergiledikleri/sergileyebilecekleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek, öğrencilerin farklılıklara karşı hoşgörü ve empati duygusunu geliştirmek, meslek hayatlarında yabancılarla girecekleri iletişimin ön yargıdan uzak ve sağlıklı bir zeminde yürümesine katkı sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanımı ve temel kavramlara giriş: kültür ve iletişim kavramları ve ilişkisi, kültürlenme (acculturation), kültüre girme (enculturation), altkültür vd. kavramların tanımları.
2 Klasik sosyal teoriden postmodern yaklaşımlara kültür kuramının genel haritası
3 Kültürlerarası İletişim Çalışmalarının Tarihi
4 Kültürlerarası İletişim Kuramları-I: Enformasyon Sistemleri Kuramı
5 Kültürlerarası İletişim Kuramları II: Zamanın ve Mekanın Kültürelliği Kültürlerarası İletişim Kuramları III: Kültürel Boyut Kuramı
6 Kültürlerarası İletişim Kuramları IV: İletişimsel Eylem Kuramına karşı Kültürel Göreliliğin Kuramları
7 Kültürel Fark Bağlamında Kimlik ve Çatışma
8 Ara Sınav
9 Kültürlerarası İletişim Yeterliliği
10 Kültürlerarası İletişimde Etik
11 Popüler Kültürde kültürlerarası iletişim: Kurmaca olmayan medya içerikleri
12 Kültürlerarası İletişimde Etik
13 Popüler Kültürde kültürlerarası iletişim: Kurmaca medya içerikleri
14 Popüler Kültürde kültürlerarası iletişim: Edebi ve görsel sanat metinleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 1
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 3
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 5
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 3
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 1
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 1
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 3
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 3
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 3
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 3
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 2
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 1
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 1
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 2
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders öncesinde okuma notları öğrencilere verilir.
Diğer Kaynaklar Ders öncesinde okuma notları öğrencilere verilir.
Materyal
Dökümanlar Ders öncesinde okuma notları öğrencilere verilir.
Ödevler Haftalık okuma ödevi verilir.
Sınavlar Bir adet ara sınav ve bir adet final sınavı yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)