Ders Adı Estetik
Ders Kodu GZT-307
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sanat kavramını tanımlayabilecektir. Estetiğin bilimsel temellerini açıklar. Sanat eğitiminin önemi ve gerekliliğini açıklayabilecektir. Sanat ve estetik kuramlarını açıklayabilecektir. Sosyal Bilgiler Programı'nın sanat etkinlikleri bakımından irdeleyebilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık, sanat ve estetik duyarlılık, eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Güzel kavramının sanat ve felsefe alanında geçirdiği evrimi, konuya ilişkin yargı üreten düşünürler eşliğinde kat etmek; Estetiğe ve sanatın temel kavramlarına ilişkin temel bilgileri edindirmek ve değerlendirme yapabilmeyi sağlamak ve Anadolu estetiğinin bir görünümü olan minyatür kurgusunu estetik bir yönelim olarak tartışmaya açmak dersin amacıdır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş. Dersin kapsamını ve güzergahını açıklayarak öğrencilerin tercih ve istemleri doğrultusunda ayrıntıları düzenlemek. Sanat kavramlarını ve sanatta güzel olan üzerine tartışmak. Bellibaşlı estetik yaklaşımlar hakkında bilgi vermek.
2 Estetiğin alanı. Yaşam ile estetik arsındaki ilişki. Sanat ve felsefenin kesişim noktası olarak estetik.Estetiğin iç yasaları.
3 Estetiğe yön veren temel eğilimler. Sanatı kat eden estetik kategoriler. Mimesis, fantezi, oyun, simge ve toplumsal etkinlik olarak estetik.
4 Estetik düşünceyi oluşturmada haz ve toplumsal yarar. Sanat eserinin oluşumunda ortaya çıkan etik, politik ve bilimsel gibi kategorilerin estetikle olan ilişkisi. Sanatta ve yaşamda gerçek, gerçeklik ve kurgu.
5 Güzelin özü ve sanatta güzel. Estetiğin temel kategorisi olarak imge. Sanatçı, yapıt ve alılmayıcı hattında estetik kodlama. Kurmaca, çokanlamlılık, özgünlük, yenilik, organik bütünlük
6 Antik Yunan düşüncesinde estetik. Platon ve Aristo’nun sanata bakışları ve güzel.
7 Ara Sınav
8 Frankfurt Okulunun estetiğe yaklaşımı. Benjamin ve Adorno’nun sanata yaklaşımı. Flanör kavramının ortaya çıkışı.
9 Alılmayıcı merkezli estetik yaklaşımlar: Brecht ve Eco.
10 Kant’ın estetiğe katkıları. Freud’un sağladığı açılımlar.
11 Sanatta aşırılığın temsilcileri olarak Nietzche ve Hiedegger.
12 Oynayan insan ve oyun kuramıyla estetiğin ilişkisi.Oyun kavramını estetize eden düşünür: Huidzinga.
13 Estetiğin sinema alanında yankı ve yansıları: Sinema ve estetik.
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 7 35
Ödevler 4 5 20
Sunum 4 3 12
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 109    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)