Ders Adı Türkiye Ekonomisi
Ders Kodu GZT-309
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Türkiye ekonomisinin geç Osmanlı döneminden 2000'li yıllara uzanan tarihsel arka planını açıklayabilecektir. Türkiye ekonomisinde gözlenen önemli değişme ve gelişme süreçlerini uluslar arası politik ve ekonomik kırılmalarla ilişkilendirebilecektir. Türkiye ekonomisinin güncel yapısal sorunlarının tarihsel, toplumsal ve siyasi kökenlerini tartışabilecektir. Yüzyıl süresince Türkiye ekonomisine yön veren temel üretim ve bölüşüm kanallarını analiz edebilecektir. Ders konularından biri üzerine analitik bir makale yazabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. Bu anlamda milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Türkiye ekonomisi için sermaye birikiminin genel niteliklerini ve dinamiklerini ve iktisat politikası hedeflerini Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren tarihsel bir süreç içinde değerlendirmek ve Türkiye\'nin temel iktisadi sorunlarına teşhis ve çözümlere ilişkin yaklaşımlar sunmaktır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türkiye ekonomisinde sermaye birikimi analizi için yöntem ve temel iktisadi kavramlar
2 Son dönem Osmanlı ekonomik yapısı, Osmanlıdan devralınan miras, savaş yılları ve ulusal burjuvazi oluşturma çabaları: 1908–1922
3 İzmir İktisat Kongresi ve açık (liberal) ekonomi koşullarında kuruluş ve yeniden yapılanma yılları:1923–1929
4 Devletçilik, korumacılık, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Sanayi Planları ve II. Paylaşım savaşı: 1930–1945
5 Savaş sonrası yıllar: 1946–1950; Devletçiliğin çözülmesi, toplumsal dönüşümün hız kazanması, uluslararası İşbölümünde yeni konum ve dünya ekonomisiyle yeniden eklemlenme: 1946–1960
6 Planlı kalkınmanın dayanakları: I. II. III. IV. Beş Yıllık Kalkınma planları ve dışa bağımlı genişleme: 1960–1980
7 Ara Sınav
8 İthal ikameci sanayileşme modeli, yarattığı tıkanma ve kriz: 1978–1979, Ödev
9 24 Ocak 1980 Kararları, ekonomide köklü bir yapısal dönüşüm, üretimde ve dış ticarette serbestleşme ve ihracata dayalı sanayileşme modeli: 1980- 1989
10 Tam finansal serbestleşme, 32 Sayılı Karar ve spekülatif sermayeye dayalı yapay bir büyüme dönemi: 1990–1993
11 5 Nisan Kararları ve Kriz-yapay büyüme-istikrarsızlık-kriz: 1994–2001 dönemi
12 2001 Şubat krizi ve güçlü ekonomiye geçiş programı: 2002–2007
13 Türkiye ekonomisinin temel makroekonomik göstergeleri ve sektörler açısından değerlendirilmesi
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 6 30
Ödevler 3 5 15
Sunum 2 6 12
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 99    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)