Ders Adı Ceza Hukuku
Ders Kodu ADL-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hatice MESCİ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Yönetim ve denetim görevleri kapsamında hangi sorunların ceza hukuku ile bağlantılı olduğunu belirleyebilme becerisini kazanma, teorik bilgiler ışığından uygulamada karşılaşacağı sorunları çözebilme dersin öğrenim çıktıları arasındadır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ceza hukuku dersinde kanunilik ilkesi, ceza kanunun zaman ve yer bakımından uygulanması, suçluların geri verilmesi; Suçun yapısal unsurları, Suçun maddi unsuru, hareket, netice, nedensellik bağı, suçun konusu, fail, mağdur; Suçun manevi unsuru olarak kast ve taksir; Hukuka aykırılık, hukuka uygunluk nedenleri, meşru savunma, kanunun hükmünü icra, hakkın kullanılması, ilgilinin rızası; Kusurluluk, kusurluluğu kaldıran ve azaltan nedenler; Suçun özel görünüş şekilleri: suçların içtimai, teşebbüs, iştirak; Ceza hukukunda yaptırımlar, hapis cezaları, adli para cezaları ve güvenlik tedbirleri; Ceza ilişkisini ortadan kaldıran nedenler: zamanaşımı, af, ölüm, şikayetin geri alınması konuları işlenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler kısmında yer alan hükümler çerçevesinde temel ceza hukuku bilgisine sahip olabilecek 2- Özellikle suç genel teorisi ve yaptırım teorisine hakim olabilmek 3- Öğreneceği ceza özel hukuku bilgisini ileiki yıllarda meslek yaşamında uygulamaya dökmek yetisini kazanabilmek 4- Suç adı verilen insan fiillerini diğer hukuka aykırı fiillerden ayırabilme yetsisini kazanabilmek 5- Suç adı verilen fiillere uygulanacak olan ve kanunlarda düzenlenen cezai yaptırımları öğrenebilmek
Dersin Amacı Ceza hukuku genel hükümler hakkında temel bilgilerin öğrenilmesidir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ceza Hukukunun Tanımı ve tarihçesi, hukuk Düzeni içindeki yeri, Ceza Hukukunun Bölümleri, Ceza Hukukunun Kaynakları, Ceza Hukukunun diğer disiplinlerle ilişkisi, Ceza Hukuku Kurallarının yorumu,
  Ön Hazırlık: Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Veli Özer ÖZBEK, Ceza Hukuku
2 Ceza Hukukuna ve Suç Polikasına egemen olan temel ilkeler, ceza kanunlarının uygulanması esasları (zaman, yer ve kişi bakımından uygulanması), suçluların geri verilmesi
  Ön Hazırlık: Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Veli Özer ÖZBEK, Ceza Hukuku
3 Suç teorisi kavramı ve suçun diğer hukuka aykırı fillerden (hukuka aykırı fiil- kabahat- disiplin suçu)ayrılması
  Ön Hazırlık: Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Veli Özer ÖZBEK, Ceza Hukuku
4 Suçun unsurları (Suçun tipiklik unsuru, Suçun maddi unsurları)
  Ön Hazırlık: Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Veli Özer ÖZBEK, Ceza Hukuku
5 Suçun unsurları (Manevi Unsurları), Taksir (Basit Taksir-Bilinçli taksir)
  Ön Hazırlık: Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Veli Özer ÖZBEK, Ceza Hukuku
6 Kast, kast türleri, kast taksir kombinasyonu (neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar)
  Ön Hazırlık: Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Veli Özer ÖZBEK, Ceza Hukuku
7 Şahsi cezasızlık sebepleri, Objektif cezalandırılabilme şartları.
  Ön Hazırlık: Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Veli Özer ÖZBEK, Ceza Hukuku
8 Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru ve Hukuka Uygunluk Nedenleri (Kanunun Hükmünü Yerine Getirme, Meşru Müdafa, Hakkın Kullanılması, İlgilinin Rızası)
  Ön Hazırlık: Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Veli Özer ÖZBEK, Ceza Hukuku
9 Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru ve Hukuka Uygunluk Nedenleri (Kanunun Hükmünü Yerine Getirme, Meşru Müdafa, Hakkın Kullanılması, İlgilinin Rızası)
  Ön Hazırlık: Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Veli Özer ÖZBEK, Ceza Hukuku
10 Kusurluluk kavramı, Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan sebepler (Zorunluluk Hali, Cebir, Tehdit, Haksız Tahrik, Yaş Küçüklüğü, Sağır ve Dilsizlik, Akıl Hastalığı, Geçici Nedenler, Hata)
  Ön Hazırlık: Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Veli Özer ÖZBEK, Ceza Hukuku
11 Kusurluluk kavramı, Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan sebepler (Zorunluluk Hali, Cebir, Tehdit, Haksız Tahrik, Yaş Küçüklüğü, Sağır ve Dilsizlik, Akıl Hastalığı, Geçici Nedenler, Hata)
  Ön Hazırlık: Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Veli Özer ÖZBEK, Ceza Hukuku
12 Suça teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme, Etkin Pişmanlık ve Suçların İçtiması
  Ön Hazırlık: Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Veli Özer ÖZBEK, Ceza Hukuku
13 Fail, Şerik, Azmettirme, Yardım eden vb. kavramların açıklanması ve suça iştirak
  Ön Hazırlık: Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Veli Özer ÖZBEK, Ceza Hukuku
14 Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler; 1-Sanığın veya hükümlünün ölümü 2- Af (Genel af/Özel af) 3-Zamanaşımı (Dava zamanaşımı/Ceza zamanaşımı) 4- Şikâyet 5-Ön ödeme
  Ön Hazırlık: Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Veli Özer ÖZBEK, Ceza Hukuku
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 16
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Bilgisi Veli Özer ÖZBEK, Ceza Hukuku Bilgisi
Diğer Kaynaklar Yargı kararları
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)