Ders Adı Hukuk Dili ve Adli Yazışma
Ders Kodu ADL-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Selcen DENİZ UZUNBACAK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Mevcut yasalardaki hukuk dilini öğrenebilme 2.Hukuk terimlerini anlama ve cümle içerisinde kullanabilme 3.Adli yazışma kurallarını öğrenme ve usulüne uygun kullanabilme 4.Edineceği görevlerde doğru bir şekilde tutanak tutabilme, müzekkere vs yazabilme. 5.Türkçeyi doğru ve etkili şekilde kullanabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hukuk dili, mevzuat dili, hak arama hürriyeti ve dilekçe hakkı, bilgi edinme hakkı, adli, idari yazışmalar, dilekçe, tutanak, müzekkere, sözleşme örnekleri vs.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin hukuk dilini ve adli yazışma usullerine öğrenmelerini sağlayarak, ileride edineceği meslekte ve günlük yaşamında yazışma kurallarına uygun bir şekilde kullanmalarını sağlamak.
Dersin Amacı Dersin amacı hukuk literatöründe sıkça kullanılan sözlük ve terimlerin öğretilmesi, adli ve idari makamların birbirleriyle ve diğer kurumlarla yaptıkları yazışma usul ve şekillerinin (dilekçe çeşitleri, müzekkere, vs.)öğretilmesidir.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Dilin Tanımı ve Önemi, Dilin Nitelikleri, Dillerin Türeyişi ile İlgili Teoriler, Özel Diller ve Meslek Argosu, Hukuk Dili ve Kullanımı, Yasaların Dili
  Ön Hazırlık: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
2 Hukukun Çeşitli Anlamları,Mevzuatı Oluşturan Hukuk Kaynakları,Kanun Yapım Tekniği Açısından Hukuki Metinlerin İncelenmesi
  Ön Hazırlık: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
3 Hak Arama Hürriyeti Dilekçe Hakkı, Bilgi Edinme Hakkı, Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı
  Ön Hazırlık: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
4 Adi dilekçeler, dilekçe içeriği, dilekçenin verileceği yer
  Ön Hazırlık: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
5 Adli dilekçeler, dava dilekçeleri, cevap ve cevaba cevap dilekçeleri
  Ön Hazırlık: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
6 Çekişmesiz yargı, icra iflas, ceza davaları, idari davalar ve askeri yargıya ilişkin davalara ilişkin dilekçeler
  Ön Hazırlık: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
7 Anayasa yargısı, Uyuşmazlık yargısı, AİHM başvuru dilekçeleri
  Ön Hazırlık: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
8 Resmi yazışma kuralları
  Ön Hazırlık: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
9 Adli yazışma türleri (tutanak, belge, makbuz, müzekkere, talimat)
  Ön Hazırlık: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
10 Hukuk davalarına ve ceza davalarına ilişkin kararlar (ara karar ve nihai kararlar)
  Ön Hazırlık: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
11 İcra ve iflas hukukuna ilişkin örnekler (takip talebi, ödeme emri, icra emri vs)
  Ön Hazırlık: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
12 İlanlar, ilan verilecek durumlar, ilan örnekleri
  Ön Hazırlık: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
13 Noter örnekleri (Düzenleme şeklinde, onaylama şeklinde), noter işlemlerinde uyulması gereken genel hükümler
  Ön Hazırlık: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
14 Sözleşmeler ve sözleşme örnekleri
  Ön Hazırlık: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 80    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
Diğer Kaynaklar Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)