Ders Adı Tebligat Hukuku
Ders Kodu ADL-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Emrah DUMAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU Yazarlar: Yrd.Doç.Dr. Emel HANAĞASI (Ünite 1-4) Prof.Dr. Muhammed ÖZEKES (Ünite 5-8) T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3175 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2067
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kimlerin tebligat yapabileceği, tebligatın nasıl yapıldığı, yurtdışında tebligat usulü, ilanen tebligat, kazai tebligat, mali tebligat, idari tebligat, tebligata ödenecek ücret ve masraflar, veli ve kanuni temsilcilere tebligat, tüzel kişilere ve ticarethaneler tebligat, tebliğ mazbatası ve önemi, tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden kaçınma, tebligat hakkındaki cezai hükümler bu ders kapsamında ele alınmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hukuk eğitimi alan okulumuz öğrencilerine, ileride katip, infaz koruma memuru, mübaşir ve dgs sınavıyla lisans tamamlayıp hakimlik, kaymakamlık ve daha da iyi görevlere gelebilmeleri için sağlıklı şekilde Tebligat Hukuku bilgisi vermek. Ayrıca bu görevlere geldikleri zaman usulüne uygun tebligat yapılması sağlanarak; uzayan yargı süreçlerinin, hak kayıplarının önüne geçmek ve kaynakların heba olmasının önüne geçmek.
Dersin Amacı Tebligat, hukuki sonuçlar doğurması bakımından çok önemli bir işlemdir. Bu nedenle sıkı kurallara bağlanmıştır. Usulüne uygun yapılmadığı takdirde o tebligata bağlı olarak yapılan işlemler geçerli olmaz. Örneğin, Tebliğ yapılmadıkça, temyiz ve itiraz gibi yasa yollarına başvurma süreleri işlemeye başlamaz. Dolayısıyla verilen kararın kesinleşmesi için tebligatın usulüne uygun olarak yapılmış olması gerekir. Ödeme (icra) emirleri de tebliğ edilmedikçe haciz süreci başlamaz. Mahkemelerde taraflara davetiye tebliğ edilmedikçe yakalama emri çıkarılamaz. Örnekler çoğaltılabilir. Tebligatın yapılamaması, nedeniyle hukuki işlemlerin sonuç doğuramaması toplum vicdanını yaralar. Hak sahipleri haklarını hukuki yollardan değil de kendiliğinden hak alma denilen yasadışı yollara başvurmaya kalkar, toplumda kargaşa ve anarşi meydana gelir. O ülkede hukuk düzeninden söz edilemez. Dolayısıyla hukuk devleti olan ülkemizde yargılama faaliyetinin düzgün yapılması ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla ileride katiplik gibi mesleklere gelecek olan öğrencilerimize tebligat hukuku en doğru şekilde aktarılmaya çalışılmaktadır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 TEBLİGAT KAVRAMI Tanım: Hukuki bir işlemin ilgili kimsenin bilgisine sunulması için yetkili makamın, kanunun öngördüğü usul ve esaslara uygun bir şekilde yaptığı belgeleme işlemidir. TEBLİGATIN ÖNEMİ Bir hukuki işlemin sonuç doğurması için tebliğ edilmesi gerekir. Tebligat usulüne uygun yapılmaz ise o tebligata bağlı işlemler geçerli olmaz.
  Ön Hazırlık: Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
2 TEBLİGAT HUKUKUNUN KAYNAKLARI 7201 sayılı Tebligat Kanunu, Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Vergi Usul Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tebligat konusundaki uluslararası anlaşmalar, usulsüz tebligat ile ilgili mahkeme kararları, Adalet Bakanlığı ve PTT Genel Müdürlüğünün genelge ve yönergeleri –özellikle- PTT Genel Müdürlüğünce yayınlanan ‘’Tebligat İşletme Esasları’’ TEBLİGATIN TEMEL AŞAMALARI (1) Tebligat çıkarılması talebi, (2) tebligatı çıkaracak makamın tebliğ evrakını hazırlaması, (3) tebligatı yapacak merci (veya kişi) tarafından tebligatın usûlüne uygun şekilde, (4) tebligatın muhatabına (veya onun yerine tebellüğe yetkili kimseye) ulaştırılması
  Ön Hazırlık: Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
3 TEBLİGAT ÇIKARTACAK VE TEBLİGATI YAPACAK KİŞİLER a. Yargı mercileri, b. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, c. Özel bütçeli idareler, d. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, e. Sosyal güvenlik kurumları, f. İl özel idareleri, g. Belediyeler, h. Köy tüzel kişilikleri, i. Barolar, j. Noterler. Yukarıda sayılanlar dışında kendi özel düzenlemelerinde Tebligat Kanunu çerçevesinde yetkili kılınan merciler de tebligat çıkarmaya yetkilidir.
  Ön Hazırlık: Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
4 TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİŞİLER -Sivil gerçek kişilere tebligat: Muhatap, Muhatap yerine geçebilecek kişiler, Kanuni temsilci, Vekil -Asker kişilere tebligat: Er ve erbaşlara (erat) tebligat, Astsubay, subay ve sivil memurlara tebligat -Tutuklu ve hükümlülere tebligat, -Tüzel kişilere tebligat
  Ön Hazırlık: Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
5 TEBLİGAT YAPILACAK YER Kural: Muhatabın Adresinde Tebligat Yapılması, Adresten Başka Yerde Tebligat (Muhatabın kabulü halinde), Adresin Değiştirilmesi Durumu
  Ön Hazırlık: Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
6 TEBLİGAT YAPILACAK ZAMAN VE TEBLİGAT İÇİN UYULACAK SÜRELER -Tebligat normal çalışma gün ve saatlerinde yapılabileceği gibi, resmî tatil günlerinde ve adlî tatilde de yapılabilir (TebK m. 33; TebY m. 55). Gece vakti de tebligat yapılması mümkündür (TebY m. 54). Bununla birlikte, avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar ancak resmî çalışma gün ve saatlerinde yapılabilir (TebK m. 11/3; TebY m. 18/I, c. 2) - Adlî tatilde, (ilgili iş ya da davanın, adlî tatilde görülüp görülmemesine bakılmadan) tebligat yapılabilmesine rağmen, tebliğle işlemeye başlayan süre adlî tatilde dolarsa, tatilin bittiği günden itibaren bir hafta daha uzatılmış sayılır (HMK m. 104). -Her çeşit tebliğ evrakı ve davetiyelerin ilgililere ulaşması ve ilgililerin, tebliğin veya davetiyenin gereklerine yerine getirebilmesi için, evrakı çıkaran merci tarafından süre belirlenir. Evrakın gönderileceği yerin yakınlık veya uzaklığı, mevsim koşulları, ulaşım araçlarının durumu gibi hususlar göz önünde tutulur (TebY m. 15). -Yabancı ülkelere gönderilecek ve içinde belirli bir zaman belirtilen (örneğin, belirli bir günde yapılacak duruşmada hazır bulunulması gibi) tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, tebliğde belirtilen günden en az üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir (TebY m. 41).
  Ön Hazırlık: Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
7 TEBLİGAT EVRAKI Tebliğ mazbatası şu hususları içermelidir: -Tebliği çıkaran merciin adı, -Tebliği isteyen tarafın adı, soyadı ve adresi, -Tebliğ olunacak kişinin adı, soyadı ve adresi, -Tebliğin konusu, -Tebliğin kime yapıldığı ve tebliğ muhatabından başkasına yapılmış ise, o kimsenin adı, soyadı, adresi ve tebellüğe ehil olduğu, -Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığı, -21’inci maddedeki durumun ortaya çıkması halinde (tebliğ imkânsızlığı veya tebellüğden imtina halinde), bu hususlara ilişkin işlemlerin yapıldığını ve imtina için gösterilen sebebi, -Tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna ilişkin kaydı, -Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzası. Davetiye: -Tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile yerleşim yeri veya mesken yahut iş adresleri, -Anlaşılacak şekilde kısaca tebliğin konusu, -Davet edilen kişinin hangi mercide ve hangi gün ve saatte hazır bulunması gerektiği ve bu merciin yeri, -Kanunlarına göre davetiye ve celpnamelerde belirtilmesi gereken diğer hususlar, -Davetiyeyi çıkaran merciin mührü ve mahkeme yazı işleri müdürü ve diğer mercilerde yetkili memurun imzası,
  Ön Hazırlık: Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
8 TEBLİGAT GİDERLERİ Her tebligat belirli bir gider karşılığında yapılır. Çünkü, tebligat için alınacak ücretler PTT işletmesince ayrı bir tarife ile tespit edilir (TebK m. 3). Ayrıca memur vasıtasıyla yapılan tebliğlerde de masraf alınır (TebK m.4). Memur vasıtasıyla yaptırılacak tebliğlerde, tebliğ yapana verilecek masrafların miktarı, tebliğ yapılacak kişinin bulunduğu yerin uzaklığına göre, her malî yılbaşında, il idare kurullarınca, merkez ilçe ve bağlı ilçeler için ayrı ayrı tespit edilir. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 49. maddesine göre tazminat alan memurlara, yaptıkları tebliğler için, ödeme yapılmaz (TebK m. 4; TebY m. 7). Özel usûllerle tebligat yapılması durumunda, tarifeye göre ayrıca ek ücret alınacaktır.
  Ön Hazırlık: Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
9 ADRESTE BULUNMAMA VE TEBELLÜĞDEN KAÇINMA Muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiç biri, gösterilen adreste bulunmazsa, tebliği memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclis üyeleri, kolluk amir ve memurlarından araştırarak beyanlarını tebliğ mazbatasına yazıp altını imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazarak imzalaması gerekir. Belirtilen adreste muhatap veya yerine tebligat yapılacak kimse bulunmuyorsa, tebliğ memuru, evrakı o yerin muhtar, ihtiyar heyeti veya meclisi üyelerinden birine yahut kolluk âmir veya memuruna imza karşılığı teslim eder (TebK m. 21/1; TebY m. 30/I-31/1). Sonra, Yönetmelik Ek-1’de yer alan (2) nolu örneğe uygun olarak düzenleyeceği ihbarnameyi tebliğ evrakında belirtilen adresin kapısına yapıştırır. Bu aşamadan sonra, tebliğ memuru ayrıca durumu muhataba haber vermeleri için, en yakın komşuya, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirir (TebY m. 31/1) Memurun, bu işlemleri yaptığını ve kime bildirdiğini tebliğ mazbatasında da belirtmesi gerekir. Muhatabın veya yerine tebligat yapılacak kimsenin o sırada adreste bulunmaması halinde, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. İhbarname on gün süreyle kapıda kalır (TebY m. 32, 33/2). Ayrıca, yukarıda kendilerine tebligat bırakılacağı belirtilen kişi ve merciler, kendilerine teslim edilen tebliğ evrakını, 3 ay saklamakla yükümlüdür. Tebliğ evrakı, belirli bir süreyi içeriyorsa, evrak, içerdiği sürenin bitiminden itibaren 3 ay daha saklanır (TebY m. 33/2) Muhatabın veya Yerine Tebligat Yapılacak Kimselerin Tebellüğden Kaçınması Tebligat yapılacak adreste, muhatap veya yerine tebligat yapılacak kimseler bulunmakla birlikte değişik sebeplerle tebliğ evrakını almaktan kaçınabilirler. Bu durumda, tebliğ adresinde kimsenin bulunmaması ile ilgili yukarıda açıklanan tebligata ilişkin yöntem, burada da uygulanacaktır. Fakat bu ihtimalde, komşuya, kapıcıya veya yöneticiye haber verme söz konusu değildir.
  Ön Hazırlık: Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
10 İLANEN TEBLİGAT Adresi bilinen (ya da bilindiği kabul edilen) veya yapılacak araştırma ile tespit edilebilecek kimseye ilânen tebligat yapılamaz. Adresi meçhul olmalıdır. Tebligatta amaç, bir bildirimin muhataba ulaşması ve bu bildirimin belgelendirilmesidir. İlânda şu hususlar yer almalıdır (TebK m. 30, TebY m. 51): İlgililerin ad ve soyadları, işleri, yerleşim yeri veya mesken yahut işyeri adresleri, Tebliğ olunacak evrak içeriğinin özeti, Tebliğin anlaşılabilecek şekilde konusu ve sebebi, İlânın hangi merciden verildiği; İlan davet içeriyorsa, nerede ve ne için, hangi gün ve saatte hazır bulunacağı. İlân yoluyla tebliğ, son ilân tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. Ancak, tebliğe karar veren merci, duruma göre daha uzun bir süre tayin edebilir, bu süre on beş günü geçemez (TebK m. 31; TebY m. 52).
  Ön Hazırlık: Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
11 ÜLKE DIŞI VE YABANCILARA YAPILAN TEBLİGATIN ÖZELLİKLERİ Anayasa’nın 36. maddesinde “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” hükmü yer almaktadır. Hükümde vatandaşlardan değil, herkesten söz edilerek, bu hakların herkes için teminat altına alındığı vurgulanmıştır. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına tebligat: üç şekilde yapılması mümkündür; 1-Tebligat o yerdeki Türk Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla da yapılır. Bu durumda, bildirim Elçilik veya Konsolosluk ya da bunların görevlendirecekleri memur tarafından yapılır (TebK m. 25a/1-2, TebY m. 43/1-2). Muhataba yapılacak bildirimde, tebligatın kısaca konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerine yer verilmelidir. Bu bildirimde, tebligatın otuz gün içinde ilgili temsilcilikten alınması, bu süre içinde başvurulmadığı takdirde tebligatın yapılmış sayılacağı, ihtarı da yer almalıdır. Tebligatın alınması için yapılacak bildirim, muhataba o ülke mevzuatının izin verdiği yöntemle yapılır (TebK m. 25a/3, TebY m. 43/3) 2- Yargı mercii araya başka makamı sokmadan doğrudan temsilcilik aracılığıyla yurt dışındaki Türk vatandaşına tebliğ işlemini gerçekleştirebilir. (Arada Dışişleri Bakanlığı olmadan) 3-Bildirim gönderilmesine rağmen, değişik sebeplerle muhataba ulaşmamışsa ya da muhataba ulaşılacak adres doğru tespit edilememişse, o zaman muhatabın tebligata ilişkin bildirimi almadığı kabul edilecek, bildirimin muhataba ulaştığı ispat edilemedikçe de, tebligat yapılması ya da yapılmış sayılması mümkün olmayacaktır. Bu duruma münhasır olmak üzere, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına da, yabancı ülke makamları aracılığıyla tebligat yapılması gerekli ve zorunlu hale gelebilecektir. Yurt Dışında Bulunan Resmî Görevlilere Tebligat: Yabancı bir ülkede resmî bir görevle ya da görevlendirmeyle bulunan Türk memurlarına tebligat, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılacaktır (TebK m. 27/1). Yurt Dışında Bulunan Yabancılara Tebligat: Tebliğ evrakına, muhatabın ad ve soyadı, tam ve açık adresi, uyruğu doğru şekilde, yazı makinesi ile yazılmalıdır (TebY m. 39/2). Tebliğ evrakı ve tebliğ mazbatalı zarfın da, muhatabın bulunduğu ülke diline tercüme edilmesi gerekir (TebY m. 40). Bunların dışında, tebligat yapılacak ülkeye göre değişen tebligat giderleri de tam olarak ödenmeli (TebY m. 39/3), yabancı ülkeye tebligata ilişkin sürelere uyulmalıdır (TebY m. 41). Tebligatı çıkaran merci, bağlı bulunduğu bakanlık (adlî konularda kural olarak Adalet Bakanlığı) aracılığıyla tebligatı Dışişleri Bakanlığı’na ulaştırır, oradan da tebligat yapılacak muhatabın bulunduğu yerdeki Türk Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna tebliğ evrakı gönderilir. Dışişleri Bakanlığı aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebliğ evrakı, Adalet Bakanlığınca doğrudan ilgili Türk temsilciliğine gönderilebilir (TebK m. 25/2-3, TebY m. 38/1-2). Türk temsilciliğine gönderilen evrakın tebliği, o ülkedeki yetkili makam aracılığıyla yapılır.
  Ön Hazırlık: Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
12 ELEKTRONİK YOLLA TEBLİGAT Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesine göre, elektronik yolla tebligat kural olarak isteğe bağlı bir tebligat usulüdür. Kural olarak tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir (TebK m. 7a/1). Ancak, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur (TebK m. 7a/II).
  Ön Hazırlık: Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
13 USULSÜZ TEBLİGAT Bir tebligat usûlsüzse, kural olarak geçersizdir. Ancak bu geçersizlik, yokluk ya da mutlak bir geçersizlik değildir. Taraf menfaatleri ve usûl ekonomisi ilkeleri gözetilerek, usûlsüz tebliğe rağmen, muhatap tebliği öğrenmişse, tebligat geçerli kabul edilir. Muhatap usûlsüz tebliği hiç öğrenmemişse tebligat hiç yapılmamış sayılır. Muhatabın, usûlsüz de olsa, tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi sayılır (TebK m. 32; TebY m. 53).
  Ön Hazırlık: Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
14 TEBLİGAT SUÇLARI Tebligat Kanunu’nda dört özel suç kabul edilmiştir. Bunlar, yanlış adres bildirilmesi (TebK m. 53), kendisine yapılması gereken tebligatı almamak (TebK m. 54/2), muhatap adına tebligat yapılan kimselerin, tebligat evrakını muhataba vermemesi (TebK m. 54/2), yalan beyan (TebK m. 55), tebliğ evrakının asılmasına ilişkin suçlar (TebK m. 56).
  Ön Hazırlık: Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
Diğer Kaynaklar Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)