Ders Adı Temel Hukuk
Ders Kodu ADL-115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders sonunda öğrencilerin hukuk kavramı ve hukuk ile ilgili tanımları öğrenmesi ve kullanabilmesi, hukukun evrensel nitelikleri hakkında bilgi sahibi olması, hukuk sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olarak bizim hukuk sistemimiz hakkında bilgi sahibi olmaları, hukuk metinlerine ne şekilde ulaşacakları konusunda bilgi sahibi olma, hukuk dallarını ayırt edebilme ve hukuki konularda çözüm üretme ve uyuşmazlıkların giderilmesinin temelini kavramaları öğrenme çıktıları olarak hedeflenmiştir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hukukun doğuşu ve tarihsel gelişimi ile yazılı ve yazısız kaynakları hakkında bilgi verilmekte, hukuk sistemleri anlatılarak hukuk sistematiğine uygun şekilde temel ve evrensel nitelikli hukuki kavramlar verilmektedir. Daha sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmakta, hukukun dallara (kamu hukuku, özel hukuk ve karma hukuk) ayrılmasının sebepleri, ayrımın yapılmasında rol oynayan ana özellikler ve teoriler ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Hukuk kavramı ile ilgili tanımları öğretmek, 2- Hukukun evrensel niteliğini öğretmek, 3-Hukuk sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olmalarını sağlamak, 4-Hukuk metinlerine ulaşabilme ve kullanabilme konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, 5-Hukuk dallarını öğreterek, ayırt edebilmelerini sağlamak, 6-Hukuki konularda çözüm üretme yeteneklerini artırarak uyuşmazlıkların giderilmesinin temelini kavramalarına yardımcı olmak
Dersin Amacı Hukukun ne olduğu ve ne olması gerektiği, hukukun temeli, hukukun kaynakları, hukukun yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması ve yorumlanması ile genel kavramlar hakkında bilgi verilmesi, böylece öğrencilere hukuki konuları araştırma ve çözüm üretme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel hukuk kavramları, toplum düzenini sağlayan kurallar, hukukun başlıca amaç ve işlevleri, hukukun dayanağını açıklayan görüşler, hukuk sistemleri
2 Hukukun derlenmesi, hukukun temel kolları, kamu hukuku özel hukuk ayrımı
3 Hukukta yaptırım (müeyyide), müeyyide çeşitleri, pozitif hukukun kaynakları
4 Hukukun belli başlı alanları, kamu hukuku dalları, özel hukuk dalları
5 Yargı örgütü, Anayasa değişiklikleri de değerlendirilerek yargı kollarının ayrımı
6 Dava türleri, hukuk davaları, ceza davaları, idari davalar
7 Hukuk kurallarının uygulanması, kuralların yer ve zaman bakımından uygulanması
8 Hukuki olaylar, hukuki fiiller (hukuka uygun filler, hukuka aykırı fiiller) ve hukuki işlemler (hukuki işlemin unsurları, çeşitleri)
9 Hak kavramı, çeşitli tasniflere göre haklar, kamu hakları, özel haklar
10 Kişilik kavramı, gerçek kişiler, tüzel kişiler, kişiliğin kazanılması, hüküm ve sonuçları, kişiliğin kaybedilmesi
11 Sorumluluk kavramı, siyasi sorumluluk, cezai sorumluluk, mali sorumluluk
12 Borç ve borç ilişkisi kavramı, borçların kaynakları, borçların hüküm ve sonuçları
13 Eşya hukuku, eşya kavramı, ayni haklar, ayni hakların türleri ve ilkeler, zilyetlik, tapu sicili
14 Miras hukuku, mirasın kazanılması, mirasın reddi, ölüme bağlı tasarruflar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 5
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 5
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 4
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 5
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 5
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 5
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 3
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 4
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 2
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 3
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 5
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 5
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1) Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa. 2) Ömer ANAYURT, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara. 3) Fatih BİLGİLİ-Ertan DEMİRKAPI, Hukukun Temel Kavramları, Bursa. 4) İsmail KAYAR-İlhan ÜZÜLMEZ, Hukukun Temel Kavramları, Ankara. 5) UYAP Mevzuat Programı (Adalet Bakanlığı) 6) Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi 7) Danıştay Dergileri 8) Yargıtay Dergileri 9) Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr 10) Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr 11) Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr 12) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.msb.gov.tr/ayim 13) Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr 14) Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr 15) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.echr.coe.int/echr 16) Türkiye Barolar Birliği Resmi İnternet Sitesi, www.barobirlik.org.tr 1- Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa. 2- Fatih BİLGİLİ-Ertan DEMİRKAPI, Hukukun Temel Kavramları, Bursa. 3- İsmail KAYAR-İlhan ÜZÜLMEZ, Hukukun Temel Kavramları, Ankara. 4- UYAP Mevzuat Programı (Adalet Bakanlığı) 5- Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi 6-Danıştay Dergileri 7- Yargıtay Dergileri 8- Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr 9- Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr 10- Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr 11- Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr 12-Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr 13- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.echr.coe.int/echr 14- Türkiye Barolar Birliği Resmi İnternet Sitesi, www.barobirlik.org.tr
Diğer Kaynaklar 1) Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa. 2) Ömer ANAYURT, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara. 3) Fatih BİLGİLİ-Ertan DEMİRKAPI, Hukukun Temel Kavramları, Bursa. 4) İsmail KAYAR-İlhan ÜZÜLMEZ, Hukukun Temel Kavramları, Ankara. 5) UYAP Mevzuat Programı (Adalet Bakanlığı) 6) Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi 7) Danıştay Dergileri 8) Yargıtay Dergileri 9) Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr 10) Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr 11) Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr 12) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.msb.gov.tr/ayim 13) Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr 14) Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr 15) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.echr.coe.int/echr 16) Türkiye Barolar Birliği Resmi İnternet Sitesi, www.barobirlik.org.tr 1- Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa. 2- Fatih BİLGİLİ-Ertan DEMİRKAPI, Hukukun Temel Kavramları, Bursa. 3- İsmail KAYAR-İlhan ÜZÜLMEZ, Hukukun Temel Kavramları, Ankara. 4- UYAP Mevzuat Programı (Adalet Bakanlığı) 5- Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi 6-Danıştay Dergileri 7- Yargıtay Dergileri 8- Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr 9- Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr 10- Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr 11- Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr 12-Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr 13- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.echr.coe.int/echr 14- Türkiye Barolar Birliği Resmi İnternet Sitesi, www.barobirlik.org.tr
Materyal
Dökümanlar 1) Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa. 2) Ömer ANAYURT, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara. 3) Fatih BİLGİLİ-Ertan DEMİRKAPI, Hukukun Temel Kavramları, Bursa. 4) İsmail KAYAR-İlhan ÜZÜLMEZ, Hukukun Temel Kavramları, Ankara. 5) UYAP Mevzuat Programı (Adalet Bakanlığı) 6) Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi 7) Danıştay Dergileri 8) Yargıtay Dergileri 9) Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr 10) Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr 11) Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr 12) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.msb.gov.tr/ayim 13) Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr 14) Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr 15) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.echr.coe.int/echr 16) Türkiye Barolar Birliği Resmi İnternet Sitesi, www.barobirlik.org.tr 1- Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa. 2- Fatih BİLGİLİ-Ertan DEMİRKAPI, Hukukun Temel Kavramları, Bursa. 3- İsmail KAYAR-İlhan ÜZÜLMEZ, Hukukun Temel Kavramları, Ankara. 4- UYAP Mevzuat Programı (Adalet Bakanlığı) 5- Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi 6-Danıştay Dergileri 7- Yargıtay Dergileri 8- Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr 9- Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr 10- Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr 11- Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr 12-Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr 13- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.echr.coe.int/echr 14- Türkiye Barolar Birliği Resmi İnternet Sitesi, www.barobirlik.org.tr
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)