Ders Adı Bankacılık Mevzuatı
Ders Kodu ADL-220
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) M. Fahrettin ÖNDER
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Bankacılık Kanununun amaçları, ilke ve kuralları ve sistematiği hakkında bilgi sahibi olur. Bu kapsamda, Ticaret Kanununundaki hükümler yanında, bankaların kuruluşu için aranan özel şartları ayırt edebilecek bilgi birikimine sahip olur Bankaları niteliklerine, konularına ve türlerine göre sınıflandırabilir ve değerlendirme yapabilir Banka işlemlerine, organizasyonuna ve bankacılık sözleşmelerine ilişkin hukuki değerlendirme yapabilir. Bu sözleşmelere uygulanacak hükümleri ve bu hükümlerin uygulanma sırasını, genel ilke ve kavramları öğrenir ve somut bankacılık problemlerine uygulayabilir Banka ve bankaları ilgilendiren diğer mevzuat hakkında bilgi sahibi olur Bankacılık örgütlenme şeması altında yer alan kurumlar hakkında bilgi sahibi olur ve bu kurumların sahip olduğu görev ve yetkileri ayırt edebilir ve somut uyuşmazlıkları değerlendirebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği kitap, ders notları, mevzuat ve mahkeme kararlarıdır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenci genel hukuk bilgisi ve banka hukuku hakkında temel bilgileri öğrenecektir.
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere banka hukuku hakkında temel bilgileri öğretmektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Anonim Şirketler ve Banka Hakkında Genel Bilgiler
  Ön Hazırlık: -
2 Banka Hukukunun Genel İlkeleri ve Bankaların Kuruluşu
  Ön Hazırlık: -
3 Bankaların Yapısı ve Organları
  Ön Hazırlık: -
4 Bankalarda Çalışanların Özellikleri
  Ön Hazırlık: -
5 Bankacılık İşlemleri (Mevduat)
  Ön Hazırlık: -
6 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
  Ön Hazırlık: -
7 Kredi İşlemleri
  Ön Hazırlık: -
8 Bankaların Uğraşması Yasak Olan İşlemler
  Ön Hazırlık: -
9 Bankaların Hesap ve Kayıt Düzenleri
  Ön Hazırlık: -
10 Bankaların Denetimi
  Ön Hazırlık: -
11 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  Ön Hazırlık: -
12 Türkiye Bankalar Birliği
  Ön Hazırlık: -
13 Bankaların Devir veya Birleşmesi
  Ön Hazırlık: -
14 Bankaların Tasfiyesi
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 1
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 2
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 3
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 4
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 5
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 3
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 2
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 4
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 4
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 3
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 4
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 4
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 5
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 5
15 ------- 4
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Çevik, Kemal: Ekonomi Hukuku Yaklaşımı ile Banka Hukuku, Ankara 2009 Tekinalp, Ünal: Ünal Tekinalp'in Banka Hukukunun Esasları, İstanbul 2009 Turanboy, Asuman; Banka Hukuku Bilgisi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2000. Battal, Ahmet: Bankacılık Kanunu Şerhi (5411 Sayılı Kanun ve Açıklaması), Ankara 2006. Reisoğlu, Seza: Bankacılık Kanunu Şerhi (2 Cilt), Ankara 2007.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)