Ders Adı Polis ve Özel Güvenlik Hukuku
Ders Kodu ADL-221
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kolluk teşkilatı konusunda genel bilgi sahibi olma 2- Kolluk güçleri arasındaki yetki ilişkileri konusunda bilgi edindirme 3- Kolluğun görevleri konusunda bilgi sahibi olma 4- Kolluğun yetkileri konusunda bilgi sahibi olma 5- Kolluğun mesleğe kabulü ve yerleştirilmesi konularında bilgi sahibi olma 6- Polis ve Özel Güvenlik personelinin bireylerle olan hukuki ilişkilerini öğrenebilme 7- Polis ve Özel Güvenlik personeli olmak isteyenleri yeterli hukuki donatıma ulaştırabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders kapsamında Kolluk ve Polis, Poliste Rütbeler ve Hiyerarşik İlişkiler, Kolluk Çeşitleri ve Hizmetleri, Emniyet Teşkilatının Yapısı ve Yönetim Sistemi, Polisin Hizmet Sahasını Göre Teşkilatlanması, Polisin Hizmet Türüne Göre Teşkilatlanması, Yetki Kavramı ve Polisin Yetki Kullanımı, Polisin Genel Olarak Görevleri, Polisin 5559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'ndan Kaynaklanan Önleyici Görev ve Yetkileri, Özel güvenlik ve kişi hakları, Özel güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için yasal durum ve gerekler, Özel güvenlik izni, Özel Güvenlik Görevlileri, şirket ve eğitim merkezleri kurucu ve yöneticilerinin taşıması gereken şartlar, Özel güvenlikten güvenlik hizmetlerinde yararlanılması, Özel Güvenlik Görevlilerinin 5188 sayılı kanundan kaynaklanan yetkileri, Özel Güvenlik Görevlilerinin sevk ve idare düzeni, Özel Güvenlik Görevlilerinin ilgili diğer kuruluşlarla ilişkileri, Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışma için yerine getirmesi gerekenle toplu bakış; hak, yetki ve yükümlülükler Özel Güvenlik Görevlilerinin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk, Özel Güvenlik Görevlilerinin görevinin sona ermesi ve sonuçları Özel Güvenlik Görevlilerinin soruşturulması usulü Özel güvenlikte uyulması kural ve yasaklara uymanın yaptırımlar, Özel Güvenlik Görevlilerinin suç işlemesi yada kendisine karşı işlenen suçlara ilişkin hukuksal durum konuları işlenmektedir. Dersin sonunda öğrencinin kolluğun Türkiye’de nasıl teşkilatlandığı, kolluk güçleri arasındaki yetki ilişkileri, kolluğun önleme ve kovuşturma görevleri, kolluğun görev ve yetkileri, mesleğe kabul ve yerleştirilmesi konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin adli ve idari kolluk hususunda bilgi sahibi olması
Dersin Amacı Öğrencinin kolluğun Türkiye’de nasıl teşkilatlandığı, kolluk güçleri arasındaki yetki ilişkileri, kolluğun önleme ve koğuşturma görevleri, kolluğun görev ve yetkileri, mesleğe kabul ve yerleştirilmesi konularında bilgi sahibi olması
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Genel olarak kolluk ve polis, kolluk (zabıta) kavramı, polis kavramı, kolluk (zabıta) hizmetlerinin özellikleri
  Ön Hazırlık: Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve ilgili mevzuat.
2 Polisin toplumdaki rolü, kamu düzeni, devlet ve polis, kamu düzeni-polis ilişkisi, hukuk devleti kavramı, hukukun üstünlüğü ve demokratik hukuk devletinde polisin yeri ve önemi, polislik mesleği, polislik mesleğinin genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve ilgili mevzuat.
3 Türk kolluk ve polis teşkilatının tarihçesi, eski türk devletlerinde kolluk hizmetleri, Osmanlı İmparatorluğu döneminde güvenlik hizmetleri, Cumhuriyet döneminde polis hizmetleri
  Ön Hazırlık: Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve ilgili mevzuat.
4 Polis teşkilatında eğitim ve polis eğitiminin önemi, polis eğitim safhaları, Türk polis eğitiminin özellikleri, Polis başarısının temel koşulları
  Ön Hazırlık: Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve ilgili mevzuat.
5 Poliste rütbeler ve hiyerarşik ilişkiler, terfi, atama, terfi ve kıdem esasları, değerlendirme kurullarının oluşumu
  Ön Hazırlık: Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve ilgili mevzuat.
6 Genel kolluk ve çeşitleri (polis, jandarma, sahil güvenlik, genel zabıta kuvvetleri)
  Ön Hazırlık: Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve ilgili mevzuat.
7 Özel kolluk ve çeşitleri, özel güvenlik teşkilatı, belediye zabıtası, köy korucuları, çiftçi mallarını koruma kolluğu, orman muhafaza memurluğu, gümrük kolluğu ve bunların görevleri, yetkileri
  Ön Hazırlık: Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve ilgili mevzuat.
8 Genel kolluğa yardımcı kolluk hizmetleri (çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk yetkisi kullanan gemi kaptanı, köy muhtarları, olaganüstü hallerde kolluk yetkisi kullanan yetkililer)
  Ön Hazırlık: Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve ilgili mevzuat.
9 Emniyet Teşkilatının yapısı ve yönetim sistemi (merkez ve taşra teşkilatı)
  Ön Hazırlık: Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve ilgili mevzuat.
10 Polisin hizmet sahasına göre teşkilatlanması, (merkez teşkilatı, merkeze bağlı kuruluşlar, taşra teşkilatı)
  Ön Hazırlık: Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve ilgili mevzuat.
11 Polisin hizmet sahasına göre sınıflanması (kıyafete göre, hizmet birimine göre, kuruluş biçimine göre vb.)
  Ön Hazırlık: Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve ilgili mevzuat.
12 Polislikle ilgili yasal kavramlar
  Ön Hazırlık: Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve ilgili mevzuat.
13 Polisi ve görevlerini ilgilendiren yasal düzenlemeler ve kanunlar
  Ön Hazırlık: Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve ilgili mevzuat.
14 Polisin kullanmakta olduğu techizatlar, zor kullanma yetkisi
  Ön Hazırlık: Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve ilgili mevzuat.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 97    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1.İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu ders notları Ana kaynak: 2.Oğuz SANCAKDAR, İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Ankara-2011
Diğer Kaynaklar 1. Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr 2. Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr 3. Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr 4. Resmi Gazete, www.basbakanlik.gov.tr 5. Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr 6. Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi, www.tbmm.gov.tr
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)