Ders Adı Borçlar Hukuku
Ders Kodu ADL-235
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi Selcen DENİZ UZUNBACAK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonunda öğrencilerin borçlar hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenmiş olmaları, borcun kaynaklarından olan hukuki işlemlerden doğan borçlar, sözleşmelerden doğan borçlar, haksız fiillerden doğan borçlar ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar gibi konularda bilgi sahibi olması, borçların ifasını ve sorumluluk kavramı hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmiştir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Borç ve borç ilişkisi kavramları, borç ilişkisinin kaynakları, hukuki sözleşmelerden özellikle sözleşmelerden doğan borçlar, haksız fiillerden doğan borçlar, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, borç ilişkisinin hükümleri, borçların ifa edilmemesinin sonuçları, borç ilişkilerinde özel durumlar, borç ve borç ilişkisinin sona ermesi ve özel borç ilişkileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Borçlar hukukuna ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi vermek, borç ilişkisinin kaynakları olan hukuki işlemlerden özellikle sözleşmelerden doğan borç ilişkileri, haksız fiillerden doğan borç ilişkileri, sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, borçların ifası, sorumluluk, borcun sona ermesi gibi temel konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak dersin hedeflerini oluşturur.
Dersin Amacı Dersin temel amacı, Türk Borçlar Hukukunun genel konuları hakkında bilgi vermek, borç ve borç ilişkisi, borçların doğumu, borcun kaynakları (hukuki işlemlerden doğan borçlar, haksız fillerden doğan borçlar, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar), borcun ifası, sorumluluk ve borcun sona ermesi konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Borçlar hukukuna giriş, genel olarak borçlar kavramı, borcun konusu, borcun kaynakları
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK,Yrd. Doç.Dr. Derya ATEŞ, Borçlar Hukuku, 2017 İstanbul -Prof.Dr. Şahin AKINCI, 2016 Konya
2 Borç ve borç ilişkisi kavramları, edim, borç ilişkisinden doğan yükümlülükler
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK,Yrd. Doç.Dr. Derya ATEŞ, Borçlar Hukuku, 2017 İstanbul -Prof.Dr. Şahin AKINCI, 2016 Konya
3 Sözleşmeden doğan borçlar, sözleşmenin kurulması, icap, kabul
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK,Yrd. Doç.Dr. Derya ATEŞ, Borçlar Hukuku, 2017 İstanbul -Prof.Dr. Şahin AKINCI, 2016 Konya
4 İcap, kabul, sözleşmelerin hüküm ve sonuç doğurmaya başladığı an
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK,Yrd. Doç.Dr. Derya ATEŞ, Borçlar Hukuku, 2017 İstanbul -Prof.Dr. Şahin AKINCI, 2016 Konya
5 Şekil kavramı, şekil türleri, sözleşmenin şekli, şekle aykırılığın sonucu
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK,Yrd. Doç.Dr. Derya ATEŞ, Borçlar Hukuku, 2017 İstanbul -Prof.Dr. Şahin AKINCI, 2016 Konya
6 Sözleşmenin kuruluş ve geçerliliğine etki eden hususlar
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK,Yrd. Doç.Dr. Derya ATEŞ, Borçlar Hukuku, 2017 İstanbul -Prof.Dr. Şahin AKINCI, 2016 Konya
7 İrade ile beyan arasındaki uygunsuzluklar (latife beyanı, zihni kayıt, muvazaa, hata)İrade fesadı (sakatlığı) halleri (hile, ikrah ve gabin), genel işlem şartları, aşırı ifa güçlüğü
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK,Yrd. Doç.Dr. Derya ATEŞ, Borçlar Hukuku, 2017 İstanbul -Prof.Dr. Şahin AKINCI, 2016 Konya
8 Sözleşmelerin yokluğu, geçersizliği ve yazılmamış sayılma müeyyidesi, temsil
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK,Yrd. Doç.Dr. Derya ATEŞ, Borçlar Hukuku, 2017 İstanbul -Prof.Dr. Şahin AKINCI, 2016 Konya
9 Tek taraflı hukuki işlemlerden doğan borçlar, kanundan doğan borçlar, haksız fiiller
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK,Yrd. Doç.Dr. Derya ATEŞ, Borçlar Hukuku, 2017 İstanbul -Prof.Dr. Şahin AKINCI, 2016 Konya
10 Sebep sorumluluğu hallerinden doğan borçlar, sebep sorumluluğunun çeşitleri, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK,Yrd. Doç.Dr. Derya ATEŞ, Borçlar Hukuku, 2017 İstanbul -Prof.Dr. Şahin AKINCI, 2016 Konya
11 Borçların ifası, kısmi ifa, ifa yeri, ifa zamanı ,ifanın ispatı ve ifanın sonuçları
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK,Yrd. Doç.Dr. Derya ATEŞ, Borçlar Hukuku, 2017 İstanbul -Prof.Dr. Şahin AKINCI, 2016 Konya
12 Alacaklının temerrüdü, borçlunun temerrüdü, borcun ifa edilmemesinin sonuçları
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK,Yrd. Doç.Dr. Derya ATEŞ, Borçlar Hukuku, 2017 İstanbul -Prof.Dr. Şahin AKINCI, 2016 Konya
13 Borçların üçüncü kişilere etkileri, borç ilişkilerinde özel durumlar, alacağın temliki ve borcun nakli
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK,Yrd. Doç.Dr. Derya ATEŞ, Borçlar Hukuku, 2017 İstanbul -Prof.Dr. Şahin AKINCI, 2016 Konya
14 Borçların sona ermesi , borç ilişkisini sona erdiren sebepler, borcu sona erdiren sebepler
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK,Yrd. Doç.Dr. Derya ATEŞ, Borçlar Hukuku, 2017 İstanbul -Prof.Dr. Şahin AKINCI, 2016 Konya
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 3
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 4
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 4
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 3
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 5
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 2
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 1
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 3
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 4
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 5
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 1
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 1
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul, 2008, Ayan, M.,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınları, Konya, 2007 Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul, 2008, Ayan, M.,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınları, Konya, 2007
Diğer Kaynaklar Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul, 2008, Ayan, M.,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınları, Konya, 2007 Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul, 2008, Ayan, M.,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınları, Konya, 2007
Materyal
Dökümanlar Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul, 2008, Ayan, M.,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınları, Konya, 2007 Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul, 2008, Ayan, M.,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınları, Konya, 2007
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)