Ders Adı Literatür Tarama ve Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu ECZ-126
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ERZURUMLU
Dersin Yardımcıları Ana kaynak:  ?1. Pubmed  ? 2. Web of Science? 3. Dergilerin on-line yayınları ? 4. Kütüphanemizdeki veri tabanları ve elektronik yayınlar  5. Ulusal Tez Merkezi 6. Ulakbim?? Yardımcı kaynaklar: ? 1. Basılı Bilimsel dergiler  ?2. Basılı Bilimsel kitaplar ?3. Eleştirilecek olan 3 araştırma makalesi (Dersin öğretim üyesi tarafindan verilecektir).
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 - Veri toplama ve analiz etme tekniklerini uygulayabilme ve doğru veriye ulaşabilme, 2 - Doğru hipotez kurabilme ve verileri objektif değerlendirebilme, 3 - Yazım kurallarına örnek verebilme ve kaynak gösterilme, 4 - Araştırma raporu, kitap tanıtımı, tez, makale, proje yazım tekniklerini uygulayabilme, 5 - Bilimsel etik, bilimsel güvenirlik konularını hatırlayabilme, 6 - Sunum tekniklerini kullanabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin amacı; Literatür değerlendirme - tanıma, Literatür tarama teknikleri, Elektronik ve basılı literatüre ulaşım, Farklı, çok sayıda ve orijinal kaynaklara ulaşabilme, Literatür okuma, Literatür yorumlama, Literatür eleştirme, Literatür tartışabilme, Literatürdeki verilerin analiz edilmesi, Veri ve bilgilerin sentez edilmesi, Literatür okuma sonrası orijinal fikir üretme, Sunum teknikleri ve Makale değerlendirme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Yerli ve Yabancı doğru literatüre, ilgili araçları kullanarak ulaşabilme becerisini kazandırmak. 2- Literatür okuma ve yorumlayabilme becerisi kazandırmak. 3- Literatürden elde edilen bilgiler özümseyerek sentez yapabilmek ve yeni fikirler üretebilme becerisini kazandırmak. 4- Literatüre dayalı ödev, araştırma projesi, bitirme ödevi, proje ve tez gibi yazılı metinleri akademik kurallara uygun olarak hazırlayabilme becerisini kazandırmak.
Dersin Amacı Bilimsel düşünce ve etik, edinilen bilginin bilimde geçerliliği ve güvenirliğinin sorgulanması, hipotez kurma, literatür araştırması, araştırma raporu, proje, tez kavramlarını tanıtarak bilimsel araştırma yöntemlerini ve tekniklerinin adımlarını öğretmek. Ulusal ve uluslararası veri tabanlarını yardımıyla veri toplama teknikleri kullanmak, verileri analiz etme becerilerini kazandırmak/geliştirmek. Bilimsel araştırma sonuçlarının akademik yazım kuralları çerçevesinde düzenleme becerisini kazandırmak. Literatür organizasyonu, bibliyografik verilerin düzenlenmesi ve kaynak gösterme çeşitlerini kavramak. Bilimsel bir araştırmayı rapora dönüştürmeyi, kitap tanıtımı, makale ve lisansüstü tez yazım kurallarını, proje hazırlama becerisiyle birlikte sunum tekniklerini öğretebilmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Literatür değerlendirme - tanıma
  Ön Hazırlık: Konuyu araştırıp gelme
2 Literatür tarama teknikleri
  Ön Hazırlık: Konuyu araştırıp gelme
3 Elektronik ve basılı literatüre ulaşım
  Ön Hazırlık: Konuyu araştırıp gelme
4 Farklı, çok sayıda ve orijinal kaynaklara ulaşabilme
  Ön Hazırlık: Konuyu araştırıp gelme
5 Literatür okuma
  Ön Hazırlık: Konuyu araştırıp gelme
6 Literatür yorumlama
  Ön Hazırlık: Konuyu araştırıp gelme
7 Literatür eleştirme
  Ön Hazırlık: Konuyu araştırıp gelme
8 Literatür tartışabilme
  Ön Hazırlık: Konuyu araştırıp gelme
9 Literatürdeki verilerin analiz edilmesi
  Ön Hazırlık: Konuyu araştırıp gelme
10 Veri ve bilgilerin sentez edilmesi
  Ön Hazırlık: Konuyu araştırıp gelme
11 Literatür okuma sonrası orijinal fikir üretme
  Ön Hazırlık: Konuyu araştırıp gelme
12 Sunum teknikleri
  Ön Hazırlık: Konuyu araştırıp gelme
13 Makale 1-değerlendirme
  Ön Hazırlık: Konuyu araştırıp gelme
14 Makale 2-değerlendirme
  Ön Hazırlık: Konuyu araştırıp gelme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Eczacılık mesleğini, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde uygulayabilme ve gerektiğinde bu anlamda inisiyatif kullanabilme 0
2 Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme 0
3 Eczacılık meslek uygulamalarındaki süreçleri ve kişiler arası ilişkileri yönetebilme ve iletişim yeteneklerini kullanabilme 0
4 Meslek uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetebilme 0
5 Evrensel ve ulusal sağlık sorunlarının farkında olarak sağlık hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik politikalar üretebilme 0
6 İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin işleyişi, sürdürülmesi ve patolojisine yönelik kavramlara sahip olabilme 0
7 Temel ve uygulamalı fen bilimlerini eczacılık meslek uygulamaları ile birleştirerek eczacılık alanında kullanabilme 0
8 Eczacılık alanında sahip olduğu bilgileri, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri getirebilme 0
9 Doğal, sentetik ve biyolojik kaynaklı ilaç etkin ve yardımcı maddelerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme 0
10 Farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme 0
11 İlaç etkin ve yardımcı maddelerinin, farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)